HomeПодготовка за изпитиКандидат-гимназисти

Подготовка за кандидат-гимназисти

 

Курсове за кандидат - гимназисти

 

Целогодишни курсове от месец октомври до май, общ брой часове 130. Децата посещават Учебния Център 4 часа седмично /един учебен час е с продължителност 40 мин./ След приключването на курса през месец май Учебен ценътр "Дружба" подарява на своите ученици безплатни часове за тестова подготовка преди националните изпити по български език, литература и математика.
 
Интензивни курсове от месец февруари до месец май, общ брой часове 80 /8 часа седмично/. Курсовете са организирани през седмицата сутрин или следобед, съобразени с програмата на децата в училище или като съботно - неделни. Малки групи – от 5 до 10 деца.Индивидуално обучение в желано време. Възможност за трикратно внасяне на таксата. Отстъпки за членовете на едно семейство, посещаващи курсове в Учебен Център "Дружба".
 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.Фонетика - правопис, правоговор, променливо "Я", премятане, вмъкване. 2.Морфология - морфема, видове морфеми, глагол и причастия, местоимения. Изменяеми и неизменяеми части.
3.Лексикология - словосъчетание, видове словосъчетания.
4.Правопис - двойни съгласни, удвояване на предлози, употреба на главни букви,слято и полуслято писане, членуване.
5.Синтаксис - видове изречения, прости изречения, сложни изречения. Пунктуация в простото и в сложно изречение.
6.Обособени части, вметнати думи и изрази.
7.Стилистика - омоними, омофони, омографи, синоними, антоними, пароними.
 
ЛИТЕРАТУРА
 
1.Христо Ботев -“На прощаване” – лирически увод, картина на евентуалната смърт,
представата за победното завръщане.
2. Иван Вазов-“Немили-недраги” – І, ІІ, ІІІ, V, Х глава , епилог.
3. Иван Вазов - “Една българка” – І, ІІ, ІІІ, ІV, V част.
4. Иван Вазов - “Опълченците на Шипка” – лирически увод, картина на боя, епилог.
5. Иван Вазов - “Българският език”
6. Алеко Константинов - “До Чикаго и назад” – впечатленията от Ниагара.
7. Алеко Константинов – Из „Бай Ганьо” - „Бай Ганьо у Иречека”
8. Пенчо Славейков – „Неразделни”
9. Пейо Яворов – „Заточеници”
10.Елин Пелин – „По жътва”
11.Йордан Йовков-“По жицата”
 
 
 
МАТЕМАТИКА
 
1. Действия с рационални числа и преобразуване на числови изрази.
Степени. Делимост при целите числа.
2. Геометрични понятия-отсечка,ъгъл. Видове ъгли.
Основни геометрични тела - куб, паралелепипед, пирамида.
Лица и обеми на геометрични фигури.
3. Рационални изрази. Едночлен и многочлен. Нормален вид. Подобни едночлени.
Събиране и изваждане на многочлени. Умножение и деление на многочлен с едночлен.
Умножение и степенуване на многочлени.
4. Взаимно положение на прави в равнината. Успоредни прави.
Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл.
5. Формули за съкратено умножение. Тъждества. Разлагане на многочлени на множители.
6. Еднакви триъгълници - признаци. Равнобедрен триъгълник-свойства.
7. Линейни уравнения. Параметрични и модулни уравнения.
8. Правоъгълен триъгълник - свойства. Симетрала на отсечка, ъглополовяща.
Неравенства м/у страни и ъгли в триъгълник
9. Решаване на текстови задачи с математичедси модел - линейно уравнение.
10. Успоредник - свойства, признаци. Видове успоредници - правоъгълник, ромб, квадрат.
11. Неравенства - числови, линейни, параметрични.
Системи линейни неравенства с 1 неизвестно. Модулни неравенства.
12. Логически задачи и текстови задачи от общ и приложен характер.
13. Решаване и обсъждане на тестове.
14. Пробни тестове.
 
 

 

Free business joomla templates