HomeПодготовка за изпитиКандидат-студенти

Курсове за кандидат-студенти

Курсове за кандидат - студенти

 

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит
по български език и литература
 
І. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
 
1. Български език
 
-Текст и социоколтурният контекст;
-Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникаия;
-Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информацията от текста;
-Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
-Отношение между езиковите единици от различните езикови равнища;
-Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста;
-Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации;
-Лексикална и граматическа норма. Системни езикови правила;
-Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;
-Създавене на аргументативен текс.
 
2.Литература
 
2.1. Автори и произведения:
 
-Христо Ботев – поезия;
-Иван Вазов – поезия, разкази, повест и романи;
-Алеко Констатинов – фейлетони;
-Пенчо Славейков – поезия и поеми;
-Пейо Яворов – поезия;
-Елин Пелин – разкази и повест;
-Димчо Дебелянов – поезия;
-Христо Смирненски – поезия;
-Гео Милев – поеми;
-Атанас Делчев – поезия;
-Елисавета Багрияна – поезия;
-Йордан Йовков – разкази;
-Никола Вапцаров – поезия;
-Димитър Димов – романът “Тютюн”;
- Димитър Талев – романът “Железният светилник”.
 
2.2 Знания за строежа и функционирането на художествената творба
 
-Художествена условност /фолклор, литература/;
-Особености на условния изобразен свят /време и пространство, литеранурен герой, видове литературни герои, конфликт/;
-Строеж на художествена творба /заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея/
-Комуникативен строеж на художествената творба / автор, читател, повествовател, лирически герой/;
-Въздействие на художествената творба /типове отношения автор – герой и читател/;
-Жанрова система на литературата /художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада,сонет, лирическа минатюра, поема, драма/
-Организация на художествената реч /проза, стих, стихова организация, тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска/
 
Учебно-изпитна програма
за държавния зрелостен изпит по математика
 
І. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
 
1. Алгебра
 
-Реални числа;
-Дробно – рационални изрази, уравнения и неравенства;
-Квадратна функция;
-Степен и логаритъм;
-Тригонометрични функции;
-Числови редици;
 
2.Комбинаторика, вероятности и статистика
 
-Съединения без повторения: пермутации, вариации; комбинации;
-Вероятност: случайни събития, класическа вероятност;
-Статистика: статистически ред, статистически средни диаграми.
 
3. Геометрия
 
-Подобни триъгълници – теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвъртъ пропорционална, подобни триъгълници, призваци за подобни триъгълници, лица;
-Правоъгален триъгълник – теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице;
-Произволен триъгълник – синусова и косинусова теореми, методични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгалник, лице;
-Четириъгълник: успоредник, трапец, лице;
Free business joomla templates